امده که در شب جمعه بعد از دو رکعت نماز در سجده 150 مرتبه یا فتاح بگوید و حقایق امور ظاهر گردد.

ختم یا غنی
هر کس میان نماز عشا و موقع خواب 1060 مرتبه این ذکر را بگوید صاحب ثروت و غنی شود و این از مجربات است.

ختم یا لطیف
هر کس در روز دوشنبه بعد از طلوع افتاب ذکر یا لطیف را بگوید 129 مرتبه.به مقصود خود خواهد رسید انشاءا..

ختم یا قابض هر کس در روز سه شنبه بعد از طلوع افتاب 903 مرتبه ذکر یا قابض را بگوید جهت تسخیر قلوب و محبت مفید و موثر است.

ختم یا متعال
هر کس روز چهارشنبه بعد از طلوع افتاب 541 مرتبه ذکر یا متعال بخواند عزیز و بلند مرتبه می شود و میان علما و اهل علم عزیز و محبوب خواهد شد.

ختم یا نور جهت صفای قلب بعد از نماز صبح ذکر یا نور را 267 مرتبه بخواند انشاءا.. مفید است.همچنین این ذکر را اگر کسی در روز جمعه بعد از طلوع افتاب 256 مرتبه بخواند نزد خالق و مخلوق محبوب خواهد بود و باید بر این ذکر مداومت کرد


ختم یا ودود
اگر کسی این ذکر را جهت سازگاری و محبت میان زن و شوهر 1001 مرتبه بخواند موثر است.

امام رضا ع فرمودند :اگر ختم یا ممیت را هر کس موقع خواب دست به سینه بگذارد و یکصد مرتبه بخواند نفس اماره اش مطیع او می شود.


ختم ماشاالله امام صادق ع فرمودند:
هر کس در یک مجلس هزار مرتبه این ذکر را بخواند در همان سال حج روزی او خواهد شد و اگر در همان سال نشد خداوند اجل او را تاخیر می اندازدتا حج را روزی او کند.


ختم لا حول ولاقوه الا بالله

همچنین ازامام صادق ع منقول است که فرمودند :تعجب دارم از کسی که اراده مال دنیا داشته باشد و پناه به این ذکر نبرد و اگر کسی چهل و شش روز یکهزار و چهلو شش مرتبه این ذکر را بگوید انچه را از خدا بخواهد براورده می شود.انشااللهختم یا وهاب

جهت بی نیازی مال بعد از هر نماز در هر روز سجده شکر بجای آورد و چهارده مرتبه این ذکر را بگوید انشاالله مستغنی و بی نیاز می گردد.همچنین آمده است که برای رفع فقر ختم یا وهاب را از شب چهارشنبه تا چهارده شب و هر شب چهارده هزار بار بگوید و شب چهاردهم انشاالله به حاجت خود خواهد رسید.ختم یا قوی یا ولی یا وفی

از بزرگان منقولست بر این ذکر مداومت کردیم و خواندیم و برکت و دولت و ثروت به ما روی اورد و برای هر کار مهمی مجرب است و ختم این ذکر یکهزارو سیصدو نود و هشت مرتبه می باشد.ختم یا کریم

هر کس از شیعیان ما مطلبی داشته باشد و در کار خود در مانده باشد و چاره کارش را نداند بعد از نماز عشا هزار مرتبه ذکر یا کریم را بگویید و بعد از ان هزار مرتبه صلوات فرستد و حاجت و مطلب خود را قصد کند و بخوابد و در خواب چاره کار را به او بیان نمایند و این عمل از مجربات است.ختم یامنعم هر کس بعد از نماز صبح دویست و یازده مرتبه ذکر یا منعم را در هر روز بگوید نعمت ان شخص افزون گردد.انشاال....


ختم یا اللهامام علی ع فرمودند :هر کس یکصد آیه از قرآن کریم را از هر جایی از آن بخواند و بعد هفت مرتبه این ذکر را بگوید اگر بر سنگی نفرین کند هر اینه ان سنگ از جای خود جدا می شود.
(دوستان توجه داشته باشند همه اینها شرایط خاص خود را می طلبد اول همه کارها به اذن خداوند است خداوند اگر بداند اجابت این دعا برای ما مضر است مطمئن باشید اجابت نخواهد شد .منظور این است اگر همه شرایط هم جور باشد باز هم اذن خداوند باعث شدن یا مانع نشدن میباشد.امتحان کردید دعایی نشد انچه خواستید. به راحتی ان را رد نکنید .چون به عقیده ما پیامبر و امام معصومند پس هیچ دروغی از ایشان صادر نخواهد شد.)

ختم یا رزاق هرکس در هر گوشه ای از منزلش یکصد مرتبه ذکر یا رزاق بگوید روزی اهل ان منزل وسعت یابد.انشاالله


ختم یا عزیز
اگر کسی نزد شخصی و یا ظالمی حاضر شود و چهار مرتبه یا عزیز بگوید و به جانب خود بدمد و چهار مرتبه به جانب ان کس بدمد کدورت از بین رفته و عزیز می شوند .انشااله

ختم یارئوف یارحیم
 از امام رضا ع مرویستکه هر گاه بخواهی مظلومی را از دست ظالمی نجات دهید در مقابل او بایستید و ده مرتبه ذکر یا رئوف بگو شفاعت شما را قبول می کند.و همچنین در کتاب جواهر مکنون امده که به جهت خلاصی از شدائد و گرفتاریها ذکر یا رئوف یا رحیم را پانصد و چهل مرتبه بدون کم و زیاد بخواند.ختم یا مهیمن به جهت صفای باطن و اطلاع از حقایق امور یا مهیمن را یکصد و پنج مرتبه بخواند و مراد حاصل شود .انشااله


ختم یا حی یا قیوم


به جهت حاجات خود یکصدو هفتادو چهار مرتبه ذکر یا حی یا قیوم را بخواند و نافع است و باید در هر روز بر ان مداومت نماید.ختم یا علیم
اگر کسی بخواهد از امر پنهانی اگاه شود سه شب متوالی وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز یکصد و پنجاه مرتبه ذکر یا علیم را بخواند و بعد صد صلوات بفرستد و بعد بخوابد و در خواب ان امر را راهنمایی کنند.انشااله


ختم حسبی الله


از برای دفع دشمن ذکر حسبی الله را از روز پنج شنبه تا یک هفته در هر روز یکصد وچهل و شش مرتبه بگوید.ختم یا واحد از امام رضا ع منقول است که هر که را مرض سختی باشد هرروز 1001 مرتبه این ذکر را بگوید .از ان مرض خلاص گردد.

ختم یا حکیماگر کسی این ختم را به وقت آب دادن درخت و کشت و زرع بر کاغذی بنویسد و با اب بشوید و ان را بر همان درخت یا بر هر زمینی برسد محصول ان زیاد می شود و از افت در امان خواهد بود.انشااللهختم یا باسط هر کس یک شب در میان تا سه شب این ذکر را در ثلث آخر شب با حضور قلب بخواند حاجتش بر آورده می گرددخصوصا اگر به جهت معیشت باشد و این ذکر باید هزارو چهارصدو بیست و چهارمرتبه خوانده مرتبه خوانده شود.


 

نوشته شده توسط آل یاسین در جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ ساعت 20:56 موضوع تفسیر قرآن | لینک ثابت